តារាង Burnley - Cardiff City (2-0), Premier League 2019, England

កម្មសិទ្ធិ

46%
54%

ស៊ុត

16
7

ស៊ុតចំទី

9
2

ទាត់បាល់ជ្រុង

8
4

ហ្វីឃីក

10
9

ជំហរក្រៅល្បែង

3
0

បោះបាល់

33
24

រក្សាទុក

2
7
តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០១៩-០៤-១៣ ១៤:០០
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
21 480
កំពស់មធ្យម
173.5 cm
180.5 cm
អាយុមធ្យម
24.2 ឆ្នាំ
24.3 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
៣០ កញ្ញា
ផព
12
Cardiff City
Burnley
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព