ស្ថិតិ Burnley - Stoke City (1-1), Championship 2022, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

14
2
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-១០-០៥ ១៨:៤៥
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
Turf Moor
ឣជកណ
David Webb
កំពស់មធ្យម
180.7 cm
183.3 cm
អាយុមធ្យម
24.7 ឆ្នាំ
25.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Vincent Kompany
Alexander Francis Neil
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២២ មេសា
ផព
11
Stoke City
Burnley
១២ ធ្នូ
ផព
10
Burnley
Stoke City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព