ស្ថិតិ Burnley - Stoke City (1-0), Premier League 2017, England

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-0
ពាក់កណ្ដាលដំបូង0-0
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០១៧-១២-១២ ១៩:៤៥
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
173.5 cm
181.4 cm
អាយុមធ្យម
24.1 ឆ្នាំ
25.1 ឆ្នាំ
សំណុ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព