ស្ថិតិ Cardiff City - Burnley (1-2), Premier League 2018, England

កម្មសិទ្ធិ

53%
47%

ស៊ុត

11
3

ស៊ុតចំទី

4
2

ទាត់បាល់ជ្រុង

10
2

ហ្វីឃីក

16
14

ជំហរក្រៅល្បែង

2
1

បោះបាល់

33
26

រក្សាទុក

0
3
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០១៨-០៩-៣០ ១៥:០០
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
30 411
កំពស់មធ្យម
180.5 cm
173.5 cm
អាយុមធ្យម
24.3 ឆ្នាំ
24.2 ឆ្នាំ
សំណុ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព