ក្រុមដំបូង Cardiff City - Stoke City (0-0), Championship 2021, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
Cardiff City Stadium
ឣជកណ
Graham Scott
កំពស់មធ្យម
180.5 cm
181.4 cm
អាយុមធ្យម
24.6 ឆ្នាំ
25.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Michael Joseph McCarthy
Michael O'Neill
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Stoke City
Stoke City
Cardiff City
Cardiff City
ផព
20
Stoke City
Stoke City
Cardiff City
Cardiff City
ផព
10
Cardiff City
Cardiff City
Stoke City
Stoke City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព