តារាង Clermont Foot 63 - Montpellier HSC (1-1), Ligue 1 2024, France

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 1
អ្នកចូលរួម
10 174
ពហុ/កដ
Stade Gabriel Montpied
ឣជកណ
Thomas Léonard
កំពស់មធ្យម
182.1 cm
180.9 cm
អាយុមធ្យម
24.8 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Pascal Gastien
Michel Der Zakarian
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Montpellier HSC
Montpellier HSC
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
ផព
11
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
Montpellier HSC
Montpellier HSC
ផព
21
Montpellier HSC
Montpellier HSC
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
ផព
11
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
Montpellier HSC
Montpellier HSC
ផព
02
Montpellier HSC
Montpellier HSC
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63