ស្ថិតិ Coventry City - Burnley (0-1), Championship 2022, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-១០-០៨ ១៤:០០
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
Ricoh Arena
ឣជកណ
John Busby
កំពស់មធ្យម
182 cm
180.4 cm
អាយុមធ្យម
24.5 ឆ្នាំ
24.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Mark Robins
Vincent Kompany
សំណុ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព