តារាង England U21 - Germany U21 (2-0), U21 European Championship 2023, International Youth

U21 European Championship - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
England
England U21
3
3
0
0
6
0
6
9
2
Israel
Israel U21
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
Czechia
Czechia U21
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
Germany
Germany U21
3
0
1
2
2
5
-3
1

Playoffs
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U21 European Championship
ពហុ/កដ
Batumi Arena
ឣជកណ
Aliyar Aghayev
កំពស់មធ្យម
180.5 cm
185.4 cm
អាយុមធ្យម
21.6 ឆ្នាំ
21.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Lee Carsley
Antonio Di Salvo
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
31
England
England U21
Germany
Germany U21
ផព
22
England
England U21
Germany
Germany U21