ក្រុមដំបូង Everton - Leicester City (2-1), Premier League 2020, Inglaterra

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
185.3 cm
183.1 cm
អាយុមធ្យម
26.4 ឆ្នាំ
25.4 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ព/ន
22
Everton
Everton
Leicester City
Leicester City
ផព
21
Leicester City
Leicester City
Everton
Everton
ផព
01
Everton
Everton
Leicester City
Leicester City
ផព
12
Leicester City
Leicester City
Everton
Everton
ផព
21
Everton
Everton
Leicester City
Leicester City