ស្ថិតិ Everton - Liverpool (0-0), Premier League 2020, England

កម្មសិទ្ធិ

33%
67%

ស៊ុត

5
7

ស៊ុតចំទី

3
3

ទាត់បាល់ជ្រុង

1
6

ហ្វីឃីក

13
18

ជំហរក្រៅល្បែង

3
1

បោះបាល់

20
27

រក្សាទុក

3
3
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២០-០៦-២១ ១៨:០០
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.7 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.2 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៥ មករា
ផព
10
Liverpool
Everton
០៤ ធ្នូ
ផព
52
Liverpool
Everton
០៣ មីនា
ផព
00
Everton
Liverpool
០២ ធ្នូ
ផព
10
Liverpool
Everton
០៧ មេសា
ផព
00
Everton
Liverpool
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព