តារាង Everton - Liverpool (1-4), Premier League 2021, England

កម្មសិទ្ធិ

43%
57%

ស៊ុត

2
13

ស៊ុតចំទី

1
7

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
11

ហ្វីឃីក

17
11

ជំហរក្រៅល្បែង

3
1

បោះបាល់

20
11

រក្សាទុក

3
0
វីដេអូ
Highlights: Everton 1-4 Liverpool | Reds ruthless in derby win at Goodison
មួយឆ្នាំមុន - youtube.com
វីដេអូ
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

43%
57%

ស៊ុតចំទី

1
7
ស្ថិតិ
តារាង
Highlights: Everton 1-4 Liverpool | Reds ruthless in derby win at Goodison
មួយឆ្នាំមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២១-១២-០១ ២០:១៥
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Paul Tierney
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.7 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Rafael Benitez
Jurgen Klopp
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២០ កុម្ភៈ
ផព
02
Liverpool
Everton
១៧ តុលា
ផព
22
Everton
Liverpool
២១ មិថុនា
ផព
00
Everton
Liverpool
០៥ មករា
ផព
10
Liverpool
Everton
០៤ ធ្នូ
ផព
52
Liverpool
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព