ស្ថិតិ Everton - Newcastle United, Premier League 2023, England

Everton
១៨:៤៥
២៧ មេសា
Newcastle United
ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
នរ​ណានិង​​ឈ្នះ?
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២៣-០៤-២៧ ១៨:៤៥
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.3 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
26.8 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៩ តុលា
ផព
10
Newcastle United
Everton
១៧ មីនា
ផព
10
Everton
Newcastle United
០៨ កុម្ភៈ
ផព
31
Newcastle United
Everton
៣០ មករា
ផព
02
Everton
Newcastle United
០១ វិច្ឆិកា
ផព
21
Newcastle United
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព