តារាង Everton - Newcastle United (1-0), Premier League 2018, England

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
185.3 cm
182.5 cm
អាយុមធ្យម
26.7 ឆ្នាំ
26.1 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Newcastle United
Newcastle United
Everton
Everton