តារាង Everton - Southampton (3-1), Premier League 2021, England

កម្មសិទ្ធិ

49%
51%

ស៊ុត

10
5

ស៊ុតចំទី

6
4

ទាត់បាល់ជ្រុង

6
8

ហ្វីឃីក

15
13

បោះបាល់

24
23

រក្សាទុក

3
3
ហាយឡាយ
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២១-០៨-១៤ ១៤:០០
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Kevin Friend
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
24.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Rafael Benitez
Ralph Hasenhuttl
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០១ មីនា
ផព
10
Everton
Southampton
២៥ តុលា
ផព
20
Southampton
Everton
០៩ កក្កដា
ផព
11
Everton
Southampton
០៩ វិច្ឆិកា
ផព
12
Southampton
Everton
១៩ មករា
ផព
21
Southampton
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព