ស្ថិតិ Everton - West Ham (4-1), Carabao Cup 2020, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
7
ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-0
+2
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២០-០៩-៣០ ១៨:៤៥
ការប្រជែង
Carabao Cup
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Darren England
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.3 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
David Moyes
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៨ មករា
ផព
11
West Ham
Everton
១៩ តុលា
ផព
20
Everton
West Ham
៣០ មីនា
ផព
02
West Ham
Everton
១៦ កញ្ញា
ផព
13
Everton
West Ham
១៣ ឧសភា
ផព
31
West Ham
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព