ក្រុមដំបូង Everton - West Ham (0-1), Premier League 2021, England

កម្មសិទ្ធិ

38%
62%

ស៊ុត

10
7

ស៊ុតចំទី

2
3

ទាត់បាល់ជ្រុង

7
9

ហ្វីឃីក

5
3

ជំហរក្រៅល្បែង

0
2

បោះបាល់

17
24

រក្សាទុក

2
2
វីដេអូ
HIGHLIGHTS
មួយឆ្នាំមុន - youtube.com
វីដេអូ
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

38%
62%

ស៊ុតចំទី

2
3
ស្ថិតិ
HIGHLIGHTS
មួយឆ្នាំមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២១-១០-១៧ ១៣:០០
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
39 132
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Stuart Attwell
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.3 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Rafael Benitez
David Moyes
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៩ ឧសភា
ផព
01
West Ham
Everton
០១ មករា
ផព
01
Everton
West Ham
៣០ កញ្ញា
ផព
41
Everton
West Ham
១៨ មករា
ផព
11
West Ham
Everton
១៩ តុលា
ផព
20
Everton
West Ham
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព