តារាង GD Estoril Praia U19 - SC Lusitania Angra U19 (0-2), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
ផព
12
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
ផព
00
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19