ក្រុមដំបូង Hull City - Queens Park Rangers (3-0), Championship 2023, England

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២៣-០១-២៨ ១៥:០០
ការប្រជែង
Championship
អ្នកចូលរួម
16 418
ពហុ/កដ
MKM Stadium
ឣជកណ
James Linington
កំពស់មធ្យម
181.6 cm
181.9 cm
អាយុមធ្យម
24.8 ឆ្នាំ
25.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Liam Rosenior
Neil Critchley
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
៣០ សីហា
ផព
31
Queens Park Rangers
Hull City
១៩ កុម្ភៈ
ផព
11
Queens Park Rangers
Hull City
១៤ សីហា
ផព
03
Hull City
Queens Park Rangers
២៩ ធ្នូ
ផព
12
Queens Park Rangers
Hull City
១៩ តុលា
ផព
23
Hull City
Queens Park Rangers
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព