វីដេអូ Hull City - Stoke City (2-1), Championship 2019, England

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០១៩-១២-០៧ ១៥:០០
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
181.6 cm
181.4 cm
អាយុមធ្យម
24.8 ឆ្នាំ
25.2 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០២ កុម្ភៈ
ផព
20
Hull City
Stoke City
២៥ សីហា
ផព
20
Stoke City
Hull City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព