តារាង Hungary - Switzerland (1-3), UEFA Euro 2024, International

UEFA Euro - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Germany
Germany
3
2
1
0
8
2
6
7
2
Switzerland
Switzerland
3
1
2
0
5
3
2
5
3
Hungary
Hungary
3
1
0
2
2
5
-3
3
4
Scotland
Scotland
3
0
1
2
2
7
-5
1

Playoffs
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Euro
អ្នកចូលរួម
41 676
ពហុ/កដ
Cologne Stadium
ឣជកណ
Slavko Vincic
គ្រប់គ្រង
Marco Rossi
Murat Yakin
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
52
Switzerland
Switzerland
Hungary
Hungary
ផព
23
Hungary
Hungary
Switzerland
Switzerland