វីដេអូ Japón - Vietnam (1-1), Clasificación Copa Mundial - Asia 2022, Internacional

Japón
Japón
1-1
ផព
Vietnam
Vietnam
#AsianQualifiers - Group B | Japan 1 - 1 Vietnam
#AsianQualifiers - Group B | Japan 1 - 1 Vietnam
- youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Clasificación Copa Mundial - Asia
ឣជកណ
Ilgiz Tantashev
ចំណាត់ថ្នាក់​ពិភពលោក
19
95
កំពស់មធ្យម
180.2 cm
176.6 cm
អាយុមធ្យម
26.2 ឆ្នាំ
26.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Hajime Moriyasu
Park Hang Seo
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Vietnam
Vietnam
Japón
Japón
ផព
01
Vietnam
Vietnam
Japón
Japón