ក្រុមដំបូង Lebanon - India (0-0), SAFF Championship 2023, International

Lebanon
Lebanon
0-0
ព/ន
India
India
ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
SAFF Championship
កំពស់មធ្យម
181.2 cm
177.8 cm
អាយុមធ្យម
29.5 ឆ្នាំ
26.9 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Aleksandar Ilic
Igor Stimac
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
India
India
Lebanon
Lebanon
ផព
00
India
India
Lebanon
Lebanon