ក្រុមដំបូង Leeds United - Everton (2-2), Premier League 2021, England

កម្មសិទ្ធិ

70%
30%

ស៊ុត

10
13

ស៊ុតចំទី

4
8

ទាត់បាល់ជ្រុង

8
5

ហ្វីឃីក

13
6

បោះបាល់

23
21

រក្សាទុក

5
2
វីដេអូ
ហាយឡាយ
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
វីដេអូ
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

70%
30%

ស៊ុតចំទី

4
8
ស្ថិតិ
ហាយឡាយ
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
EVERN 4-4 LEEDS UNITED | 24 OCTOBER 1999 | PREMIER LEAGUE CLASSIC!
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២១-០៨-២១ ១៤:០០
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Elland Road
ឣជកណ
Darren England
កំពស់មធ្យម
182.9 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
23.5 ឆ្នាំ
26.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Marcelo Alberto Bielsa
Rafael Benitez
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៣ កុម្ភៈ
ផព
12
Leeds United
Everton
២៨ វិច្ឆិកា
ផព
01
Everton
Leeds United
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព