តារាង Leicester City - Everton, Premier League 2023, England

Leicester City
១៩:០០
០១ ឧសភា
Everton
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២៣-០៥-០១ ១៩:០០
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
182.7 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
25.9 ឆ្នាំ
26.6 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
02
Everton
Leicester City
០៨ ឧសភា
ផព
12
Leicester City
Everton
២០ មេសា
ផព
11
Everton
Leicester City
២៧ មករា
ផព
11
Everton
Leicester City
១៦ ធ្នូ
ផព
02
Leicester City
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព