ស្ថិតិ Liverpool - Everton (2-0), Premier League 2022, England

កម្មសិទ្ធិ

85%
15%

ស៊ុត

11
5

ស៊ុតចំទី

4
1

ទាត់បាល់ជ្រុង

13
1

ហ្វីឃីក

8
9

ជំហរក្រៅល្បែង

1
0

បោះបាល់

30
15

រក្សាទុក

1
2
LIVERPOOL 2-0 EVERTON | PREMIER LEAGUE HIGHLIGHTS
មួយឆ្នាំមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៤-២៤ ១៥:៣០
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Anfield
ឣជកណ
Stuart Attwell
កំពស់មធ្យម
182.7 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
25.2 ឆ្នាំ
26.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Jurgen Klopp
Frank Lampard
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០១ ធ្នូ
ផព
14
Everton
Liverpool
២០ កុម្ភៈ
ផព
02
Liverpool
Everton
១៧ តុលា
ផព
22
Everton
Liverpool
២១ មិថុនា
ផព
00
Everton
Liverpool
០៥ មករា
ផព
10
Liverpool
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព