វីដេអូ Liverpool - Everton (1-1), Premier League 2017, England

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
183.6 cm
185.4 cm
អាយុមធ្យម
24.5 ឆ្នាំ
26.1 ឆ្នាំ
សំណុ