ស្ថិតិ Macclesfield Town - Huddersfield Town, Club Friendly Games 2022, International Clubs

Macclesfield Town
0-0
២១ កក្កដា
Huddersfield Town
ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៧-២១ ១៨:០០
ការប្រជែង
Club Friendly Games
សំណុ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព