ស្ថិតិ Mexico U17 - Netherlands U17 (1-1), U17 WC 2019, International Youth

កម្មសិទ្ធិ

42%
58%

ស៊ុត

8
12

ស៊ុតចំទី

3
6

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
7

ហ្វីឃីក

15
7

ជំហរក្រៅល្បែង

0
1

បោះបាល់

13
18

រក្សាទុក

4
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 WC
សំណុ