ក្រុមដំបូង Newcastle United - Southampton (2-1), Carabao Cup 2023, England

ពិន្ទុសរុប
3-1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Carabao Cup
ឣជកណ
Paul Tierney
កំពស់មធ្យម
181.9 cm
181.5 cm
អាយុមធ្យម
27.1 ឆ្នាំ
24.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Eddie Howe
Nathan Jones
សំណុ
ការទាត់ដំបូង
ផព
01
Southampton
Southampton
Newcastle United
Newcastle United
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព