វីដេអូ Países Bajos U17 - Francia U17 (1-3), U17 WC 2019, Internacional juvenil

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 WC
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Francia
Francia U17
Países Bajos
Países Bajos U17