តារាង Palestine - Lebanon (0-0), WC QF, Asia 2024, International

WC QF, Asia - Group I
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Australia
Australia
6
6
0
0
22
0
22
18
2
Palestine
Palestine
6
2
2
2
6
6
0
8
3
Lebanon
Lebanon
6
1
3
2
5
8
-3
6
4
Bangladesh
Bangladesh
6
0
1
5
1
20
-19
1

Main round
Next group phase
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Lebanon
Lebanon
Palestine
Palestine
ផព
00
Lebanon
Lebanon
Palestine
Palestine
ផព
01
Lebanon
Lebanon
Palestine
Palestine