វីដេអូ Queens Park Rangers - Hull City (1-1), Championship 2022, England

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
Loftus Road
ឣជកណ
Tim Robinson
កំពស់មធ្យម
181.7 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
24.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Mark Warburton
Shota Arveladze
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
03
Hull City
Hull City
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
ផព
12
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
Hull City
Hull City
ផព
23
Hull City
Hull City
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
ផព
22
Hull City
Hull City
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
ផព
23
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
Hull City
Hull City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព