ស្ថិតិ Queens Park Rangers - Hull City (1-2), Championship 2019, England

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០១៩-១២-២៩ ១៥:០០
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
181.9 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
25.3 ឆ្នាំ
24.7 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៩ តុលា
ផព
23
Hull City
Queens Park Rangers
១៦ មីនា
ផព
22
Hull City
Queens Park Rangers
០១ ធ្នូ
ផព
23
Queens Park Rangers
Hull City
០៧ មេសា
ផព
40
Hull City
Queens Park Rangers
១៩ សីហា
ផព
21
Queens Park Rangers
Hull City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព