ក្រុមដំបូង Reading FC - Huddersfield Town (3-1), Championship 2022, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
1
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-១០-០១ ១៤:០០
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
Madejski Stadium
ឣជកណ
Oliver Langford
កំពស់មធ្យម
184.2 cm
181.3 cm
អាយុមធ្យម
24.6 ឆ្នាំ
24.9 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Paul Ince
Mark McKay Fotheringham
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២២ មករា
ផព
34
Reading FC
Huddersfield Town
២៨ សីហា
ផព
40
Huddersfield Town
Reading FC
០៨ ឧសភា
ផព
22
Reading FC
Huddersfield Town
០២ មករា
ផព
12
Huddersfield Town
Reading FC
០៧ កក្កដា
ផព
00
Reading FC
Huddersfield Town
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព