តារាង Real Madrid - Manchester City (3-3), UEFA Champions League 2024, International Clubs

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Champions League
អ្នកចូលរួម
76 680
ពហុ/កដ
Santiago Bernabeu
ឣជកណ
François Letexier
កំពស់មធ្យម
182.4 cm
180.5 cm
អាយុមធ្យម
25 ឆ្នាំ
25.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
Pep Guardiola
សំណុ
ទាត់លើកទីពីរ
ផព
11
Manchester City
Manchester City
Real Madrid
Real Madrid