ក្រុមដំបូង San Marino - Liechtenstein, UEFA Nations League 2024, International

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Nations League
អាយុមធ្យម
25.7 ឆ្នាំ
25.1 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Liechtenstein
Liechtenstein
San Marino
San Marino
ផព
02
San Marino
San Marino
Liechtenstein
Liechtenstein