តារាង SC Lusitania Angra U19 - Belenenses U19 (2-0), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
42
Belenenses
Belenenses U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
ផព
21
Belenenses
Belenenses U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
ផព
00
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Belenenses
Belenenses U19