ក្រុមដំបូង SC Lusitania Angra U19 - GD Estoril Praia U19 (2-0), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
ផព
00
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19