វីដេអូ Southampton - Everton (4-1), Premier League 2017, England

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
181.5 cm
185.6 cm
អាយុមធ្យម
24.9 ឆ្នាំ
26.3 ឆ្នាំ
សំណុ