ក្រុមដំបូង Spain U17 - France U17 (1-3), U17 European Championship 2023, International Youth

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 European Championship
កំពស់មធ្យម
180.3 cm
183 cm
អាយុមធ្យម
17 ឆ្នាំ
17.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Julen Guerrero
Jean-Luc Vannuchi
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
16
Spain
Spain U17
France
France U17
ផព
12
France
France U17
Spain
Spain U17