វីដេអូ Sporting CP U19 - FC Alverca U19 (2-1), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
41
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19
ផព
03
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
40
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19
ផព
11
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
00
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19