ក្រុមដំបូង SSV Reutlingen U19 - Eintracht Trier U19 (1-0), A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde 2023, Germany

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19