តារាង Stoke City - Cardiff City (2-2), Championship 2022, England

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
នរ​ណានិង​​ឈ្នះ?

61%

14%

25%

ការបោះឆ្នោត​សរុប: 84

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-១២-១០ ១៥:០០
ការប្រជែង
Championship
អ្នកចូលរួម
20 111
ពហុ/កដ
bet365 Stadium
ឣជកណ
Andy Woolmer
កំពស់មធ្យម
181.4 cm
180.5 cm
អាយុមធ្យម
25.2 ឆ្នាំ
24.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Alexander Francis Neil
Mark Hudson
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៦ មីនា
ផព
21
Cardiff City
Stoke City
៣០ តុលា
ផព
33
Stoke City
Cardiff City
១៦ មីនា
ផព
00
Cardiff City
Stoke City
០៨ ធ្នូ
ផព
12
Stoke City
Cardiff City
២២ កុម្ភៈ
ផព
20
Stoke City
Cardiff City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព