វីដេអូ Stoke City - Hull City (5-1), Championship 2020, England

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២០-០៣-០៧ ១៥:០០
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
181.4 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
25.1 ឆ្នាំ
24.7 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៧ ធ្នូ
ផព
21
Hull City
Stoke City
០២ កុម្ភៈ
ផព
20
Hull City
Stoke City
២៥ សីហា
ផព
20
Stoke City
Hull City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព