តារាង Swansea City - Hull City (3-0), Championship 2022, England

កម្មសិទ្ធិ

64%
36%

ស៊ុត

10
6

ស៊ុតចំទី

4
1

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
3

ហ្វីឃីក

9
8

ជំហរក្រៅល្បែង

2
2

បោះបាល់

17
24

រក្សាទុក

1
1
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

64%
36%

ស៊ុតចំទី

4
1
ស្ថិតិ
តារាង
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៩-១៧ ១១:៣០
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
Liberty Stadium
ឣជកណ
Keith Stroud
គ្រប់គ្រង
Russell Martin
Shota Arveladze
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២៩ មករា
ផព
20
Hull City
Swansea City
១១ កញ្ញា
ផព
00
Swansea City
Hull City
១៤ កុម្ភៈ
ផព
44
Hull City
Swansea City
០៣ សីហា
ផព
21
Swansea City
Hull City
២៧ មេសា
ផព
22
Swansea City
Hull City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព