វីដេអូ VfB Stuttgart U19 - FC Ingolstadt 04 U19 (3-1), A-Junioren-Bundesliga S/S-W 2019, Germany

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
A-Junioren-Bundesliga S/S-W
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04 U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19