ក្រុមដំបូង Vilafranquense U19 - Belenenses U19 (1-0), U19 Campeonato Nacional 2021, Portugal

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
ពហុ/កដ
Campo do Cevadeiro
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
02
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
11
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
21
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
15
Vilafranquense
Vilafranquense U19
Belenenses
Belenenses U19