តារាង Vilafranquense U19 - Belenenses U19 (3-1), U19 Campeonato Nacional 2022, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Vilafranquense
Vilafranquense U19
Belenenses
Belenenses U19
ផព
02
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
11
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
21
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
15
Vilafranquense
Vilafranquense U19
Belenenses
Belenenses U19