ស្ថិតិ Watford - Hull City (0-0), Championship 2022, England

វីដេអូ
Watford v Hull City highlights
៣ ខែមុន - youtube.com
វីដេអូ
នរ​ណានិង​​ឈ្នះ?

77%

10%

13%

ការបោះឆ្នោត​សរុប: 679

Watford v Hull City highlights
៣ ខែមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-១២-១១ ១៥:០០
ការប្រជែង
Championship
អ្នកចូលរួម
18 846
ពហុ/កដ
Vicarage Road
ឣជកណ
Dean Whitestone
កំពស់មធ្យម
183.9 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
24.6 ឆ្នាំ
24.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Slaven Bilic
Liam Rosenior
សំណុ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព