វីដេអូ West Ham - Everton (0-1), Premier League 2021, Inglaterra

Highlights
Highlights
- youtube.com
DOUCOURÉ BACK TO FACE WEST HAM? | EVERTON IN TRAINING
DOUCOURÉ BACK TO FACE WEST HAM? | EVERTON IN TRAINING
- youtube.com
WEST HAM V EVERTON | CARLO ANCELOTTI’S PRESS CONFERENCE
WEST HAM V EVERTON | CARLO ANCELOTTI’S PRESS CONFERENCE
- youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
London Stadium
ឣជកណ
Stuart Attwell
កំពស់មធ្យម
182.4 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
24.9 ឆ្នាំ
26.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
David Moyes
Carlo Ancelotti
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Everton
Everton
West Ham
West Ham
ផព
41
Everton
Everton
West Ham
West Ham
ផព
11
West Ham
West Ham
Everton
Everton
ផព
20
Everton
Everton
West Ham
West Ham
ផព
02
West Ham
West Ham
Everton
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព